Meer geld voor NUP

De algemene uitkering wordt voor de jaren 2011 tot en met 2014 in totaal met € 122 miljoenverhoogd en in het jaar 2015 met € 122 miljoen verlaagd in verband met het NationaalUitvoeringsprogramma (NUP), een zogenaamde kasschuif. Het gedeelte van deze kasschuif bestemdvoor het generiek ondersteuningsprogramma (€ 18 miljoen) zal mogelijk niet via de algemeneuitkering aan gemeenten worden uitgekeerd, maar op een nader te bepalen wijze ten dienste komenaan het NUP. U wordt daarover in de septembercirculaire 2011 geïnformeerd.

lees de meicirculaire ]

Ondersteuningsprogramma Implementatie NUP bij gemeenten (Operatie NUP)

Rijk en medeoverheden willen de kwaliteit van dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingenhandhaven en waar mogelijk verbeteren. Gebruik van de e-overheid is hiervoor randvoorwaardelijk.

Dit leidt tot een compacte overheid die efficiënt werkt, zo dicht mogelijk bij de burgers staat en dieeen bijdrage levert aan het goed uit kunnen voeren van de decentralisaties. Tussen Rijk en VNG is inde Bestuurlijke Regiegroep1 overeengekomen om in het verlengde van het NUP eenondersteuningsprogramma implementatie e-overheid voor gemeenten in te richten (2011 tot en met2014).Over de hoofdlijnen is het volgende afgesproken:

Gemeentespecifieke ondersteuning

In het NUP is vastgelegd dat gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de implementatie. Vanuitdeze verantwoordelijkheid komt een stimuleringsimpuls via het gemeentefonds rechtstreeks naargemeenten waardoor gemeenten zelf het voortouw kunnen nemen. De stimuleringsimpuls helptgemeenten bij het feit dat de kosten voor de baat uitgaan. Gemeenten kunnen zo naar eigenbehoefte, specifieke ondersteuning ‘achter de voordeur’ inkopen. Om gemeenten hierin te faciliterenworden de hiervoor benodigde middelen (in totaal € 104 miljoen) via een zogenaamde kasschuifbinnen de algemene uitkering van het gemeentefonds, naar rato verdeeld over de gemeenten via demaatstaf inwoners, aan de gemeenten beschikbaar gesteld volgens onderstaand ritme

Generiek ondersteuningsprogramma

Aanvullend op de bovengenoemde stimuleringsimpuls wordt in opdracht van het dagelijks bestuurvan de Bestuurlijke Regiegroep een generiek ondersteuningsprogramma voor alle gemeenten, onderde titel operatie NUP, ingericht. KING zal dit programma uitvoeren. Met deze generiekeondersteuning worden algemene randvoorwaarden voor succesvolle en efficiënte implementatiesvervuld. De kosten voor de door KING te ontwikkelen generieke implementatieondersteuningbedragen € 28 miljoen. Deze kosten van de generieke implementatieondersteuning worden gedragendoor het gemeentefonds (€ 18 miljoen uit het cluster Algemene ondersteuning, naar rato verdeeldover de gemeenten via de maatstaf inwoners) en een rijksbijdrage van in totaal € 10 miljoen. DeVNG zal als opdrachtgever voor KING optreden. De inrichting van de financieringsstroom naar KINGzal op korte termijn in detail worden uitgewerkt. In afwachting van die uitwerking zal dedaadwerkelijke financiering uit het gemeentefonds worden aangehouden. De nadere uitwerking zal inde septembercirculaire 2011 worden beschreven.De € 18 miljoen voor de generieke ondersteuning wordt ook meegenomen in de kasschuif. Dit deelvan de kasschuif verloopt volgens onderstaand ritme:

De opzet van het ondersteuningsprogramma is niet vrijblijvend maar wordt gekoppeld aanresultaatverplichtingen. Eind 2012 zal aan de hand van de voortgang op de resultaatverplichtingenbezien worden of de aanpak succesvol is en of de financiering van Rijk en gemeenten voor 2013 en2014 gecontinueerd wordt.